Greek English German Italian Espanol French Russian

Πολιτική απορήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Εισαγωγή 

Η «CORFU CITY TOURS», με έδρα στον Δήμο Κερκυραίων οδό Ανάληψη Κάτω Κορακιάνας, email: info@corfucitytours.gr, τηλ: 2661039859, ιστοσελίδα: http://www.corfucitytours.gr/index.php, σας ενημερώνει, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση κάρτας απεριορίστων διαδρομών.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικώς με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,  επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO):  email: dpo@pas-consulting.gr, τηλέφωνο: 2105230517, fax: 2105230281

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς και ενδέχεται να τα επιβεβαιώσουμε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, του διαβατηρίου ή άλλου κατάλληλου εγγράφου σας.

β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό).

Η «CORFU CITY TOURS» δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των κατόχων της κάρτας της σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου (επιβάτη), με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές – Φορείς.

 

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και για ποιούς σκοπούς τα επεξεργάζομαστε;

Η «CORFU CITY TOURS» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α. Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών. Η εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων σας εξυπηρετεί σκοπούς, όπως είναι η ταυτοποίησή σας και η επικοινωνία μαζί σας κατά τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης, όσο και μετά τη λήξη της. Έτσι, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους ή για τη διαχείριση παραπόνων που υποβάλλετε.

Β. Για τη συμμόρφωση με υποχρέωσεις που επιβάλλονται από τον Νόμο, όπως, για παράδειγμα, όταν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με ατυχήματα επιβατών, διαχειριζόμαστε παράπονα ή καταγγελίες σας, αιτήματα αντικατάστασης εισιτηρίων ή επιστροφής χρημάτων, αιτήματα αποζημίωσης επιβατών.

Γ. Η πρόδηλη δημοσιοποίηση από το υποκείμενο των δεδομένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το δεδομένο είναι ανίκανο σωματικώς ή νομικώς να συγκατατεθεί, είναι οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν δεδομένα υγείας. Αυτό είναι σχετικό κατά την αναφορά ατυχημάτων επιβατών και την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας.  

Δ. Εύρεση Εργασίας: Η «CORFU CITY TOURS» επεξεργάζεται δεδομένα σας για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στην εταιρεία, καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό.

 

Ποιά είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την «CORFU CITY TOURS»;

•        Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ των οποίων είναι και οι όροι της συμβατικής μας σχέσης.

•        Οι υποχρεώσεις της «CORFU CITY TOURS» που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για τις τουριστικές συγκοινωνίες κ.λπ.).

•        Το έννομο συμφέρον της «CORFU CITY TOURS» σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα δεδομένα σας με τρόπο που ευλόγως αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας, χωρίς να επηρεάζει με ουσιαστικό τρόπο τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή τα συμφέροντά σας.

 

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Επαναλαμβάνουμε ότι η «CORFU CITY TOURS» δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των φυσικών προσώπων της σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του υποκειμένου, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές – Φορείς.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της «CORFU CITY TOURS», το οποίο έχει δεσμευθεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Επίσης, τα δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν:

- Σε τρίτους φορείς ή δημόσιες Αρχές, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) για την εκτέλεση ενός δρομολογίου και κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες και όταν απαιτηθεί κατά περίπτωση η παροχή περισσότερων πληροφοριών σε σχέση με τη λίστα επιβατών συγκεκριμένων δρομολογίων, (ii) για τη συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (iii) για την αποτροπή παράνομων χρήσεων των ιστοστόπων, (iv) για τη δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων  και (v) για τη συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων ποινικών αδικημάτων (π.χ. παραχάραξη, κλοπή).

 

Χρονικό Διάστημα Διατήρησης/Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων.

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την «CORFU CITY TOURS», τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης, η «CORFU CITY TOURS» δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τρία (3) έτη από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής. Εάν έως τη λήξη των τριών (3) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την «CORFU CITY TOURS» ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Η αίτηση, η οποία φέρει την υπογραφή σας και στην οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα, δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική – ψηφιακή μορφή.

 

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης. Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα.

β) Δικαίωμα διόρθωσης. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση, τροποποίηση ή επικαιροποιήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Δικαίωμα περιορισμού. Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των τηρούμενων προσωπικών σας δεδομένων: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και έως να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε, αντί διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και έως να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

δ) Δικαίωμα εναντίωσης. Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται ανωτέρω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

ε) Δικαίωμα στη λήθη. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως, ενδεικτικώς, όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από τον νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται αναλόγως της περιπτώσεως.

Στ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή να τα λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή, χωρίς χρέωση. Το δικαίωμά σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Σημειώνεται ότι:

(i) Τα υπό γ, δ  και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικώς ή ολικώς, εφόσον υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας ή εάν αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της «CORFU CITY TOURS», όπως είναι η κατάρτιση και η συνέχιση της λειτουργίας της μεταξύ μας σύμβασης.

(ii) Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, αλλά και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικώς με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): ΠΑΣΙΑΛ CONSULTING, ταχυδρομική διεύθυνση: Μητροπόλεως 3, Τ.Κ. 10557, πόλη: Κέρκυρα, email: info@pas-consulting.gr, τηλέφωνο: 2105230517, fax: 2105230281

Η «CORFU CITY TOURS» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας το συντομότερο και πάντα εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, κατά την απόλυτη κρίση μας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η «CORFU CITY TOURS» θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματα του υποκειμένου είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η «CORFU CITY TOURS» δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη/επιβάτη/υποκείμενο των δεδομένων την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του. 

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, η «CORFU CITY TOURS» εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Σε κάθε περίπτωση, η φύση και λειτουργία του διαδικτύου δεν επιτρέπει την εγγύηση από μέρους μας ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή αθέμιτους σκοπούς.  

 

Ισχύς και ερμηνεία Όρων.

Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται κατά το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η «CORFU CITY TOURS» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, θα δημοσιεύονται, ωστόσο, πάντοτε στην ιστοσελίδα μας: http://www.corfucitytours.gr/index.php. Οι Πελάτες/Επιβάτες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση των υπηρεσιών της «CORFU CITY TOURS» συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά την 05/04/2019